Stadgar för SeniorNet Växjö

Antagna andra gången vid årsmötet 2016

§ 1 Namn

Föreningens namn är SeniorNet Växjö
Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden
Föreningen är ansluten till SeniorNet Sweden

§ 2 Ändamål

Föreningen har till uppgift att
 - främja seniorers användning av digital informationsteknik för delaktighet i dagens samhälle
 - fortbilda ledare
 - hjälpa medlemmarna att lösa problem inom IT-området

§ 3 Medlemskap

Medlemsskap kan beviljas
 - den som fyllt 55 år och vill ägna sig åt verksamheter som nämns i § 2

§ 4 Möten

mom. 1 Tid för årsmöte, kallelse, motioner
Årsmötet är föreningen högsta beslutande organ. Årsmöte hålls före mars månads utgång. Till årsmötet kallas föreningens medlemmarna genom e-post och föreningens web-sida senast tre veckor före mötet.
Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem.
Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhand senast 1 februari.
Handlingar, som ska behandlas på årsmötet, ska finnas tillgängliga på föreningens web-sida senast en vecka före mötet.
På årsmötet väckta frågor kan diskuteras men inte beslutas.

mom. 2 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls då styrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen begär det. Extra årsmöte ska hållas senast två månader efter beslut härom. Kallelse till extra årsmöte ska ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor efter beslutstillfället.
Extra årsmöte kan endast behandla ärenden som angetts i kallelsen.

mom. 3 Rösträtt och yttranderätt
Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer.

mom. 4 Omröstning
Omröstning sker öppet om inte annat beslutas.
Personval sker med slutna sedlar vid begärd votering.
Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster. Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning.

mom. 5 Ärenden vid årsmöte
  1. Mötet öppnas.
  2. Mötets behöriga utlysande.
  3. Val av mötesfunktionärer. (ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare).
  4. Fastställande av dagordning.
  5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
  6. Ekonomisk årsredovisning.
  7. Revisorernas berättelse.
  8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
  9. Behandling av inkomna motioner.
10. Behandling av styrelsens propositioner.
11. Budget och verksamhetsplan.
12. Beslut om årsavgift för nästkommande år.
13. Val av ordförande.
14. Val av övriga styrelseledamöter.
15. Val av en revisor och en revisorssuppleant (mandattid 1 år).
16. Val av valberedning.
17. Beslut om firmatecknare.
18. Övriga frågor.
19. Mötet avslutats.

§ 5 Styrelse

mom. 1 Sammansättning
Styrelsen består av 9 ledamöter.
Ordförande väljs av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Ordförande väljs på ett år.
Övriga styrelseledamöter väljs växelvis på två år.
Styrelsen är beslutsmässig då minst 5 ledamöter är närvarande.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och skall ha minst 4 sammanträden per år.

mom. 2 Uppgifter
Styrelsen leder föreningens verksamhet och svarar för dess ekonomi.
Upprättar verksamhetsberättelse och bokslut.
Styrelsen har rätt att adjungera personer, som bedöms främja föreningens verksamhet.

§ 6 Avgifter

Medlemsavgiften erläggs efter faktura från SeniorNet Sweden.

§ 7 Räkenskapsår och revision

Räkenskapsåret omfattar kalenderåret.
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska granskas av revisor som valts på årsmötet.
Revisor och suppleant skall regelbundet få styrelseprotokollen via e-post (sändlista).
Bokslut och bokföringsunderlag skall lämnas till revision senast 20 januari.
Revisionsberättelse ska senast fyra veckor före årsmötet överlämnas till styrelsen.

§ 8 Stadgeändring

Föreningens stadgar ska i allt väsentligt överensstämma med stadgarna för SeniorNet Sweden. Ändring av stadgarna ska ske genom likalydande beslut på två årsmöten efter varandra.
Årsmötet kan besluta att interimistiskt tillämpa ändringar efter första årsmötesbeslutet.

§ 9 Upplösning

Upplösning av föreningen sker genom två likalydande beslut av två årsmöten efter varandra. Båda besluten skall fattas med minst 4/5 majoritet av närvarande medlemmar.
Föreningen kan inte upplösas om minst 9 medlemmar vill vara kvar i föreningen och fullgöra dess skyldigheter.
Före beslut om upplösning/sammanslagning ska samråd ske med SeniorNet Sweden.
Det sista årsmötet beslutar om hur eventuella tillgångar ska användas/fördelas.